Algemene voorwaarden Shemeji Safari Tanzania

ALGEMEEN

Shemeji Safari Tanzania is een commerciële handelsnaam van Paradise & Wilderness Ltd. Shemeji Safari Tanzania organiseert safari’s, dagtochten, Kilimanjaro Expedities, Zanzibar Vakanties en complete reispakketten in Tanzania.

Lees de Algemene Voorwaarden en de Reisnotities zorgvuldig door, want samen leggen zij onze respectievelijke verplichtingen vast en vormen zij de basis van jouw contract met ons. In deze voorwaarden betekent ” je” alle personen die op de boeking staan vermeld (inclusief iedereen die later wordt toegevoegd of vervangen) en “wij” en “ons” betekent Shemeji Safari Tanzania. Deze voorwaarden worden van tijd tot tijd gewijzigd als gevolg van veranderende omstandigheden; de voorwaarden op het moment van boeken zijn de voorwaarden die geldig zijn.

De omstandigheden in Afrika zijn niet dezelfde als die in ontwikkelde landen en de normen voor service, medische voorzieningen, veiligheid en beveiliging kunnen vaak lager zijn dan die in het thuisland. Houd er rekening mee dat de wetten en voorschriften van het land waar de diensten worden verleend van toepassing zijn op jouw vakantie en niet die van je thuisland.

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Hoewel Shemeji Safari Tanzania tracht juiste, actuele en waarheidsgetrouwe informatie op deze site aan te bieden, geven noch Shemeji Safari Tanzania, noch haar werknemers en medewerkers enige verklaring of garantie, hetzij uitdrukkelijk, stilzwijgend of impliciet, ten aanzien van het functioneren van de site en de informatie, inhoud, materialen en producten die op deze site beschikbaar zijn.

Shemeji Safari Tanzania, haar werknemers, agenten en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit of het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van deze site of de informatie die zich daarop bevindt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade.

Shemeji Safari Tanzania zal alle persoonlijke informatie die je ons geeft als strikt vertrouwelijk behandelen en geen persoonlijke informatie zal aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit bij wet of gerechtelijk proces verplicht is.

Shemeji Safari Tanzania kan e-mailberichten sturen naar onze klanten met nieuws en speciale aanbiedingen en gebruikers kunnen per omgaande aangeven of zij dergelijke e-mailberichten in de toekomst niet meer willen ontvangen.

JUISTHEID VAN INFORMATIE

De door ons gegeven beschrijvingen, informatie en meningen met betrekking tot nationale parken, waarnemingen van dieren, accommodatie, reisroutes, gorilla vergunningen en veiligheid worden te goeder trouw gegeven, op basis van de meest recente informatie die ons ter beschikking staat. Alle zorg is besteed aan de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of weglatingen veroorzaakt door zaken buiten onze controle.

ANNULERING DOOR ONS

Wij streven er altijd naar om annuleringen te voorkomen, echter moeten wij ons het recht voorbehouden dit wel te kunnen doen. Wij zullen jouw bevestigde vakantie niet minder dan 30 dagen voor vertrek annuleren, tenzij je niet alle verschuldigde betalingen volledig en op tijd voldoet of wij daartoe gedwongen worden als gevolg van ongewone en onvoorziene omstandigheden buiten onze controle, waarvan wij de gevolgen zelfs met alle zorgvuldigheid niet hadden kunnen vermijden. Indien wij jouw safari vakantie annuleren (behalve wanneer je niet hebt betaald of als gevolg van overmacht) bieden wij je de keuze om een alternatieve vakantie van ons te kopen van een vergelijkbare standaard als de oorspronkelijk geboekte vakantie, indien beschikbaar.

Als het gekozen alternatief minder duur is dan de oorspronkelijke vakantie, betalen wij je het verschil terug, is het alternatief duurder, dan vragen wij je het verschil te betalen. Als alternatief hebt je recht op een volledige terugbetaling van al het geld dat je aan ons hebt betaald. Behalve wanneer wij annuleren om andere dan de in deze clausule genoemde redenen, hebben wij geen verdere aansprakelijkheid jegens jou. Tot onze spijt kunnen wij geen kosten, uitgaven of verliezen betalen die het gevolg zijn van een annulering.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, de vakantie van elke persoon in jouw gezelschap te beëindigen indien, naar onze mening of naar de mening van een andere bevoegde persoon, de betrokken personen zich zodanig gedragen dat zij gevaar voor derden of schade aan eigendommen veroorzaken of kunnen veroorzaken. In deze situatie zal van de betrokkene(n) worden verlangd dat zij de accommodatie of andere dienst onmiddellijk verlaten. Wij hebben geen verdere verantwoordelijkheid jegens deze persoon/personen. Er vindt geen restitutie plaats en wij betalen geen onkosten of kosten als gevolg van de beëindiging.

ANNULERING DOOR JOU

Indien jij of een lid van je groep gedwongen wordt te annuleren, moet je ons of je reisagent schriftelijk informeren. Een annulering is pas effectief als wij een kopie van de schriftelijke kennisgeving hebben ontvangen. Om ons geschatte verlies veroorzaakt door de annulering te dekken en omdat wij jouw vakantie mogelijk niet kunnen doorverkopen, worden annuleringskosten, exclusief verzekering, als volgt per persoon in rekening gebracht:

Periode voor vertrek = Annuleringskosten (als percentage van de totaal betaalde prijs indien van toepassing)

Meer dan 45 dagen = Aanbetaling
44 dagen – 15 dagen = 50%;
Minder dan 14 dagen = 100%.

Indien een terugbetaling wordt gedaan aan een klant als gevolg van een annulering, wijziging of fout van de klant, behoudt Shemeji Safari Tanzania zich het recht voor om de klant eventuele bank- of creditcard kosten in rekening te brengen.

KLACHTEN

Klachten moeten onmiddellijk worden gemeld aan onze vertegenwoordiger en aan de leverancier van de dienst(en) in kwestie, die zijn best zal doen om het probleem op te lossen. Indien  je ontevreden blijft, dient er zo snel mogelijk na het incident en niet later dan 28 dagen na afloop van jouw vakantie een schriftelijke melding te worden ingediend, zodat wij deze volledig kunnen onderzoeken. Helaas kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor klachten die niet volgens deze procedure zijn gemeld.

OVERMACHT

Wij kunnen helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden of schadevergoeding betalen wanneer de uitvoering of correcte uitvoering van onze verplichtingen wordt verhinderd of beïnvloed door een gebeurtenis die wij of de leverancier van de dienst(en) in kwestie zelfs met alle zorgvuldigheid niet konden voorzien of vermijden. Dergelijke gebeurtenissen omvatten oorlog of oorlogsdreiging, rellen, burger conflicten, grenssluitingen, onverwachte overheidsmaatregelen, terroristische activiteiten, arbeidsconflicten, natuur- of kernrampen, extreme weersomstandigheden, brand, technische en/of mechanische problemen bij het vervoer, wegafsluitingen, ziekte en alle soortgelijke gebeurtenissen waarop wij geen invloed hebben.

VERZEKERING

Wij vragen aandacht voor het gedeelte in de Reisvoorwaarden over verzekeringen. Het is een voorwaarde voor het boeken dat je een passende verzekering hebt voor het soort vakantie dat je bij ons boekt, welke je aan je reisagent of aan ons moet aantonen. Een dergelijke verzekering moet persoonlijk letsel, medische kosten, dekking van overlijden, persoonlijk letsel, medische kosten, repatriëring in geval van ongeval of ziekte of overlijden, annulering of inkorting van de vakantie door beide partijen en verlies van, schade aan, of diefstal van persoonlijke eigendommen van de klant volledig dekken. Activiteiten met een groter inherent risico, zoals bergbeklimmen, het te voet volgen van dieren en wildwatervaren moeten worden gedekt.

JURISDICTIE

De hoofd vennootschap is opgericht in Tanzania en opereert volgens de wetten van Tanzania.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat (a) alle onderdelen van de vakantie worden geleverd zoals beschreven in de brochure en volgens een redelijke standaard; en (b) onze werknemers, agenten, leveranciers en onderaannemers de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het uitvoeren van onze verplichtingen onder het contract. Wij aanvaarden de verantwoordelijkheid voor wat onze werknemers, agenten, leveranciers en onderaannemers doen of nalaten (op voorwaarde dat zij op dat moment door ons geautoriseerde werkzaamheden uitvoerden).

Als een deel van je vakantie niet wordt geleverd zoals geadverteerd of volgens een redelijke standaard, zullen wij je een passende compensatie betalen als je plezier van de vakantie is aangetast en je de klachtenprocedure hebt gevolgd die in deze voorwaarden wordt beschreven. Deze aanvaarding van verantwoordelijkheid is onderworpen aan de clausule met betrekking tot “Overmacht” hierboven en deze Algemene Voorwaarden in het algemeen. Onze maximale aansprakelijkheid met betrekking tot klachten (behalve in geval van overlijden, persoonlijk letsel of ziekte, of in geval van claims met betrekking tot verlies of beschadiging van bezittingen of bagage, die hieronder worden behandeld) is beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de kosten die door of namens de getroffen persoon voor de betreffende diensten zijn betaald.

Het maximumbedrag is alleen verschuldigd als de getroffen persoon geen voordeel heeft gehad van de vakantie en geen van de overeengekomen diensten is verleend. Aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van bagage of persoonlijke bezittingen (inclusief geld) zal worden vergoed tot een maximum van US$30 op basis van de veronderstelling dat de klant een adequate verzekering heeft afgesloten voor dergelijke verliezen ten tijde van de boeking. Wij zullen alle zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat je overlijden, letsel of ziekte wordt veroorzaakt door het dieren- of insecten leven van de bestemmingen. Het is jouw verantwoordelijkheid om in dit opzicht de juiste medische en praktische voorzorgsmaatregelen te nemen en jouw aandacht wordt gevestigd op het gedeelte in de Reis Aanwijzingen dat betrekking heeft op Gezondheid. Je dient ruim voor de reis medisch advies in te winnen. Met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden zijn wij niet verantwoordelijk indien jij of iemand van je gezelschap tijdens de vakantie overlijdt, persoonlijk letsel oploopt of ziek wordt.

OFFERTES/BOEKINGEN/PRIJZEN

Zorg ervoor dat de offerte met details over het aantal klanten, data, accommodatie, vervoer, vergunningen, parkkosten en alle andere te leveren diensten duidelijk en nauwkeurig is voordat je de boeking schriftelijk bevestigt. Alle verwijzingen naar schriftelijke offertes hebben ook betrekking op correspondentie per elektronische post. De prijs van de gekozen vakantie wordt bij de boeking bevestigd. Wij behouden ons het recht voor om fouten in zowel geadverteerde als bevestigde prijzen te corrigeren en zullen dit doen zodra wij van een dergelijke fout op de hoogte zijn.

Zodra de prijs van de vakantie is bevestigd, onder voorbehoud van de correctie van fouten, is een toeslag alleen verschuldigd als de transportkosten, belastingen en accommodatiekosten in totaal meer dan 2% van de vakantie kosten bedragen. Als  je meer dan 10% van de oorspronkelijke reissom moet betalen, heb je het recht je vakantie te annuleren met volledige terugbetaling van al het geld. Als je besluit te annuleren onder deze bepalingen, moet je je recht om dit te doen uitoefenen binnen 14 dagen na kennisgeving aan jou van de toeslag. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen van onverkochte vakanties te allen tijde te verhogen of te verlagen.

BETALING

Op het moment van boeking moet worden bevestigd dat je deze voorwaarden accepteert en moet een aanbetaling van 25% van de prijs van je vakantie worden gedaan. Indien wij geen schriftelijke aanvaarding van jou ontvangen, gaan wij uit van acceptatie van de voorwaarden. Het saldo moet uiterlijk 40 dagen voor vertrek volledig worden betaald. Boekingen gemaakt binnen 30 dagen voor vertrek moeten volledig betaald worden op het moment van boeken.

VERVOER

Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de voertuigen in goede staat zijn, maar er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor pech, schade of vertraging. Bedrijfsvoertuigen mogen uitsluitend worden bestuurd door de gids van het bedrijf, wiens beslissing over alle zaken, zoals de te volgen route, definitief is.